Strona główna » Algorytmy » Sortowanie » Sortowanie Topologiczne
 

Sortowanie Topologiczne

Wstęp

Sortowanie Topologiczne jest bardzo przydatnym algorytmem podczas analizy grafu. W codziennym życiu można go zastosować do listy zadań zależnych od siebie, aby odkryć w jakiej kolejności powinny zostać wykonane. Tego typu sortowanie opiera się na algorytmie przeszukiwania grafu w głąb DFS.

Algorytm

Na początku należy wczytać graf skierowany, a następnie wykonać na nim algorytm DFS. Kolejny krok polega na posortowaniu wierzchołków według przypisanych do nich wartości post. W ten sposób uzyskuje się listę wierzchołków posortowaną topologicznie. Oznacza to, że jeśli narysuje się wierzchołki obok siebie w takiej kolejności jak na liście to wszystkie strzałki na grafie będą skierowane w prawo.

Przykład

Dajmy na to, że mamy listę zadań do zrobienia. Jednak część zadań zależy od wykonania poprzednich czyli np. zadania B nie można wykonać przed zadaniem A. W tabelce zostały zebrane informacje dotyczące zadań i które poprzednie zadania muszą zostać wykonane, aby można je było wykonać:

ZadanieWymaga
A-
BA
C-
DA, B
EC, D, F
F-

Zadanie to można przedstawić przy pomocy grafu. Strzałka na grafie wskazuję w którą stronę przekazywana jest gotowość (tj. strzałka kończy się w zadaniu zależnym). Przykładowa organizacja wierzchołków wygląda następująco:

Zadania do wykonania

Na grafie panuje bałagan i ciężko odkryć, które zadanie wykonać jako pierwsze. Z tego powodu rozpoczynamy porządkowanie poprzez zastosowanie algorytmu DFS na grafie. Dokładny opis algorytmu można znaleźć tutaj. Poniżej zostały przedstawione znalezione wartości:

WierzchołekABCDEF
pre1357910
post24681211

Teraz należy posortować dane zgodnie z wartością post. Wtedy otrzymana kolejność to A, B, C, D, F, E. Zadanie E jest ostatnie, ponieważ wymaga wykonania zadania F i wszystkich poprzednich (nie widać tego bezpośrednio na grafie). Uoprządkowany graf przedstawia się następująco:

Wynik

Implementacja

Założenia

Program wczytuje od użytkownika graf jako macierz incydencji, która przechowuje informację o n wierzchołkach. Przykładowo graf przedstawiony w przykładzie zapisany jako macierz ma następującą reprezentację:

 1. 6
 2. 0   0   0   0   0   0
 3. 1   0   0   0   0   0
 4. 0   0   0   0   0   0
 5. 1   1   0   0   0   0
 6. 0   0   1   1   0   1
 7. 0   0   0   0   0   0

Część macierzy nie jest wykorzystana, ponieważ jest to graf skierowany.

DFS

Do przechowywania danych potrzebna jest struktura dane, która pozwala przechować id elementu, jego poprzednika, wartości pre i post oraz czy element był odwiedzony. Zwykle nie istnieje potrzeba przechowywania id, ale tablica będzie sortowana, więc niekoniecznie i-ty wierzchołek zostanie na i-tej pozycji.

 1. struct dane {
 2.   public bool odwiedzony;
 3.   public int poprzednik;
 4.   public int pre;
 5.   public int post;
 6.   public int id;
 7. };

Funkcja DFS rozpoczyna przeszukiwanie w głąb grafu: najpierw tworzona jest tablica danych i wypełniona zostaje domyślnymi wartościami. Następnie rozpoczyna się odwiedzanie kolejnych, według porządku alfabetycznego, wierzchołków grafu. Wynikiem działa funkcji jest tablica wierzchołków z uzupełnionymi o nich informacjach.

 1. static dane[] DFS(int[,] macierz, int n, int start) {
 2.   dane[] tab = new dane[n];
 3.   for (int i = 0; i < n; i++) {
 4.     tab[i].odwiedzony = false;
 5.     tab[i].poprzednik = -1;
 6.     tab[i].id = i;
 7.   }
 8.   int p = 1;
 9.   odwiedzWezel(macierz, n, ref tab, start, ref p);
 10.   for (int i = 0; i < n; i++)
 11.     if (!tab[i].odwiedzony)
 12.       odwiedzWezel(macierz, n, ref tab, i, ref p);
 13.   return tab;
 14. }

Proces odwiedzania wierzchołku polega na nadaniu mu wartości pre, a potem odwiedzeniu wszystkich nieodwiedzonych sąsiadów. Po zakończeniu odwiedzin należy pamiętać, aby nadać na koniec elementowi wartość post!

 1. static void odwiedzWezel(int[,] macierz, int n, ref dane[] tab, int u, ref int p) {
 2.   tab[u].odwiedzony = true;
 3.   tab[u].pre = p;
 4.   p++;
 5.   for (int i = 0; i < n; i++) {
 6.     if (macierz[u, i] > 0 && !tab[i].odwiedzony) {
 7.       tab[i].poprzednik = u;
 8.       odwiedzWezel(macierz, n, ref tab, i, ref p);
 9.     }
 10.   }
 11.   tab[u].post = p;
 12.   p++;
 13. }

Sortowanie

Teraz pozostaje napisać funkcję sortowania, która kolejno: (1.) zaakceptuje macierz grafu macierz i ilość wierzchołków n, a potem (2.) wykona na grafie algorytm DFS, (3.) posortuje dane i (4.) zwróci posortowaną tablicę.

 1. static dane[] sortowanieTopologiczne(int[,] macierz, int n) {
 2.   dane[] tab = DFS(macierz, n, 0);
 3.   Array.Sort(tab, porownaj);
 4.   return tab;
 5. }

Do sortowania została wbudowana w język funkcja do sortowania, ale należało dodać jak program ma porównać dwa elementy typu dane. Jako klucz została użyta wartość post porównywanych elementów.

 1. static int porownaj(dane a, dane b) {
 2.   return a.post - b.post;
 3. }

Testowanie funkcji

Poniższy kod wczyta od użytkownika potrzebne informacje, a następnie wypisze na ekran wynik czyli posortowane numery wierzchołków grafu.

 1. static void Main(string[] args) {
 2.   Console.Write("Podaj ile jest wierzchołków w grafie\n n = ");
 3.   int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 4.   int[,] macierz = new int[n, n];
 5.   for (int i = 0; i < n; i++) {
 6.     string[] str = Console.ReadLine().Split(' ');
 7.     for (int j = 0; j < n; j++) {
 8.       macierz[i, j] = Convert.ToInt32(str[j]);
 9.     }
 10.   }
 11.   dane[] tab = sortowanieTopologiczne(macierz, s);
 12.   for (int i = 0; i < n; i++)
 13.     Console.Write("{0} ", tab[i].id);
 14.   Console.ReadKey();
 15. }