Strona główna » Kursy » Zadania » Zestaw Zadań Pętle
 

Zestaw Zadań Pętle

Wstęp

Poniższy zestaw zadań ma za zadanie sprawdzić wiedzę dotyczącą tworzenia, analizy i modyfikowania tablic liczb. Zadanie zostały posortowane względem poziomu trudności. Zadania powinny być wykonywane w przedstawionej kolejności, ponieważ część zadań łączy się z poprzednimi.

Zadania

Założenia

Każda funkcja powinna zostać przetestowana. Można założyć, że wprowadzone dane są poprawne. Każdy argument funkcji powinien być pobierany ze standardowego strumienia w funkcji main().

Zadanie 0: Rozgrzewka

Napisz funkcję void wypisznKolejnych(const int n), która wypisze pierwsze n liczb naturalnych. Między każdą liczbą powinien być znak przerwy. Przygotuj rozwiązanie przy pomocy pętli for oraz pętli while.

Przykładowo dla wartości n = 5 program ma wypisać "1 2 3 4 5".

Zadanie 1: Sumowanie

Napisz funkcję int suma[..](const int n) wstawiając w wolne miejsce numer wykonywanego podpunktu np. "sumaA". Każda z funkcji powinna dokonywać sumowania zgodnie z napisanym wzorem w podpunkcie. Należy przyjąć, że n należy do liczb naturalnych. Każdy podpunkt przygotuj przy pomocy pętli for:

 1. Sn = 1 + 2 + 3 + ... + n
 2. Sn = 1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1)
 3. Sn = 1 + 2 + 4 + ... + 2n - 1
 4. Sn = (-3) + 6 + (-9) + ... + 3n(-1)n
 5. Sn = 2 + 1 + 4 + ... + (n + (-1)n + 1)

Zadanie 2: Figury

Napisz funkcję void figura[..](const char c, const int n) wstawiając w wolne miejsce numer wykonywanego podpunktu np. "figuraA". Każda z funkcji powinna rysować obrazek zgodnie z przedstawionymi wskazówkami. Każdy podpunkt przygotuj przy pomocy pętli for:

Podpunkt A

c = 'X', n = 3
 1. X
 2. XX
 3. XXX
c = '$', n = 4
 1. $
 2. $$
 3. $$$
 4. $$$$

Podpunkt B

c = '#', n = 3
 1.   #
 2.  ##
 3. ###
c = '@', n = 4
 1.    @
 2.   @@
 3.  @@@
 4. @@@@

Podpunkt C

c = '&', n = 3
 1.   &
 2.  &&&
 3. &&&&&
c = '^', n = 4
 1.    ^
 2.   ^^^
 3.  ^^^^^
 4. ^^^^^^^

Podpunkt D

c = '*', n = 3
 1. ***
 2. * *
 3. ***
c = '.', n = 5
 1. .....
 2. .   .
 3. .   .
 4. .   .
 5. .....

Zadanie 3: Tabliczka mnożenia

Napisz funkcję void tabliczkaMnozenia(const int n), która wypisze na ekran tabliczkę mnożenia n×n. Dane w kolejnych kolumnach powinny zostać oddzielone znakiem tabulacji '\t'. Tabliczka powinna zawierać nagłówki wierszy oraz kolumny. Przygotuj rozwiązanie przy pomocy pętli for oraz pętli while.

Przykładowo dla wartości n = 3 program wypisze na ekran:

 1.         1       2       3
 2. 1       1       2       3
 3. 2       2       4       6
 4. 3       3       6       9

Zadanie 4: Suma liczb

Zadanie polega na napisaniu programu, który będzie sumować liczby całkowite wpisane przez użytkownika tak długo, aż po wczytaniu poprzedniej liczby suma zwiększyła się. Na koniec program wypisuje ostateczną sumę Początkowo suma wynosi 0. Zastosuj do tego rozwiązania pętle do..while.

Użytkownik przykładowo wprowadza kolejno liczby 1, 2, 3, 0 wtedy zwrócona suma to 1 + 2 + 3 + 0 = 6. Z kolei dla liczb 1, 9, 2, -12 suma wyniesie 0.