Strona główna » Poradniki » Logomocja » Python i Żółw » Kontrola Pisaka
 

Kontrola Pisaka

Wstęp

Podczas rysowania grafiki w języku Python przy pomocy żółwia bardzo pomocna jest zmiana koloru pisaka. Biblioteka dostarcza metody, które służą do zmiany jego koloru, grubości oraz czy żółw wogle ma rysować. W tym artykule zostaną przedstawione najważniejsze z nich.

Podstawowe komendy

Czy pisać?

Podstawowa komenda do kontroli pisaka służy do jego opuszczenia to pendown(). W skrócie może zostać zapisana jako pd(), albo down(). Oczywiście pisak domyślnie jest opuszczony, więc by komenda miała sens to należy podnieść pisak poleceniem penup(), który można skrótowo zapisać pu() lub up().

Przedstawione polecenia są bardzo przydatne w momencie, gdy istnieje potrzeba przemieszczenia się w inną lokalizację, ale nie chcemy, aby żółw cały czas rysował. Przykładowo na poniższym obrazku żółw narysował dwie poziome kreski, ale pomiędzy nimi jest odstęp:

Grafika powstała poprzez wykonanie następującego skryptu:

 1. żółw.forward(50)
 2. żółw.penup()
 3. żółw.forward(50)
 4. żółw.pendown()
 5. żółw.forward(50)

Istnieje możliwość sprawdzenia czy pisak jest podniesiony poprzez metodę isdown(). Po jej wywołaniu zostanie zwrócony wartość logiczna czy pisak jest ustawiony w tryb rysowania.

Grubość pisaka

Do zmiany pisaka służy metoda pensize(), ale można też używać width(). Pozwala ona kontrolować szerokość linii jaką rysuje żółw. Domyślnie wartość wynosi 1, ale można ją zmienić np. na 5. W tym celu jako argument metody należy podać konkretną wartość. Jeśli argument nie zostanie podany to zostanie zwrócona aktualna wartość. Należy pamiętać, że pisak przyjmuje tylko wartości dodatnie!

Poniższa grafika prezentuje linie kolejno o grubości 1, 5 oraz 10.

 1. żółw.fd(50)
 2. żółw.width(5)
 3. żółw.fd(50)
 4. żółw.width(10)
 5. żółw.fd(50)

Kolor pisaka

Aktualny kolor pisaka żółwia można sprawdzić poleceniem pencolor(). Kolor pisaka można zmienić poprzez podanie do metody argument, którym będzie nazwa koloru: np. "green", albo jego reprezentacja szesnastkowa "#00ff00". Dla osób, które wolą system RGB metoda pozwala na podanie trzech argumentów odpowiednio będących wartością czerwonego, zielonego i niebieskiego kanału. Wartości jedna nie mogą być z zakresu od 0 .. 255, a od 0.0 do 1.0 tj. dowolne wartości rzeczywiste z tego przedziału.

Sposoby na zmianę koloru prezentuje poniższa grafika i dołączony do niej kod:

 1. żółw.pencolor("red")
 2. żółw.fd(50)
 3. żółw.pencolor("#00FF00")
 4. żółw.fd(50)
 5. żółw.pencolor((0, 0, 1.0))
 6. żółw.fd(50)

Zadania

Zadanie 1

Używając jedynie podstawowych poleceń, najlepiej w formie skróconej, napisz skrypt, który powie żółwiowi, aby narysował następujący rysunek:

Czarne linie są narysowane domyślnymi wartościami pisaka, a czerwone linie mają grubość 5.