Strona główna » Poradniki » Logomocja » LOGIA » Logia 2012/13 Etap III
 

Logia 2012/13 Etap III

· Etap I · Etap II · Etap III ·
Oryginalna treść zadań jest dostępna pod oficjalnym adresem konkursu LOGIA

Zadanie 1 (Przekładanie kulek)

Olek i Ala bawią się czerwonymi i zielonymi kulkami oraz zestawem pudełek ułożonych w rzędzie. Ala wkłada kulki do pudełek, po jednej do każdego. Następnie Olek przekłada kulki, wyjmując dowolne dwie z nich i zamieniając je miejscami. Zabawa kończy się, gdy uzyskany zostanie dwubarwny naprzemienny układ:

w pierwszym pudełku kulka czerwona, w drugim zielona, w trzecim czerwona, w czwartym zielona itd. Jeśli zabraknie kulek jednego koloru, to na końcu rzędu pozostaje ciąg kulek w drugim kolorze. Olek stara się uporządkować kulki w możliwie najmniejszej liczbie kroków, aby Ala nie zaczęła się nudzić.

Pomóż Olkowi i napisz funkcję KULKI :s obliczającą, ile co najmniej zamian musi wykonać. Parametr :s jest niepustym słowem złożonym z liter c oraz z, o maksymalnej długości 100, opisującym początkowy układ kulek.

KULKI "czczczzzjest 0 (kulek nie trzeba przekładać)
KULKI "czczzczzjest 1 (wystarczy zamienić miejscami kulki z piątego i szóstego pudełka, aby otrzymać końcowy układ)

Rozwiązanie

  Zadanie 2 (Okrągły stół)

  Przy okrągłym stole siedzi n uczestników spotkania, na krzesłach ponumerowanych od 1 do n. Kolejno co k-ta osoba wstaje i opuszcza spotkanie. Zadaniem Antka jest wskazanie osoby, która pozostanie przy stole jako ostatnia.

  Pomóż Antkowi i napisz funkcję OSTATNI :n :k. Wynikiem funkcji jest numer krzesła zajętego przez uczestnika spotkania, który pozostanie przy stole. Parametry :n i :k mogą przyjmować wartości z zakresu od 1 do 100.

  OSTATNI 7 3jest 4 (kolejne osoby, opuszczające spotkanie, siedzą na krzesłach o numerach: 3, 6, 2, 7, 5, 1)
  OSTATNI 6 2jest 5 (kolejne osoby, opuszczające spotkanie, siedzą na krzesłach o numerach: 2, 4, 6, 3, 1)

  Rozwiązanie

  Strategia rozwiązania polega na przygotowaniu listy gości przy stole, a następnie usuwać co :k-tą osobę z listy. W cely powrotu do początku listy można skorzystać z funkcji modulo (tj. reszta z dzielenia). Kod rozwiązania przedstawia się następująco:

  1. oto OSTATNI :n :k
  2.   niech "stół []
  3.   powtórz (:n) [
  4.     niech "stół nak npw :stół
  5.   ]
  6.   niech "osoba :k
  7.   dopóki [(długość :stół <> 1)] [
  8.     niech "stół bezElNum :osoba :stół
  9.     niech "osoba :osoba + :k - 1
  10.     niech "osoba (reszta (:osoba - 1) (długość :stół)) + 1
  11.   ]
  12.   wynik pierw :stół
  13. już

  (2.) Deklaruje listę i (3. - 5.) wrzucamy wszystkie numery osób przy stole. Następnie (6.) w pętli dopóki przy stole siedzi więcej osób niż jedna to: (7.) usuń odpowiednią osobe przy stole, (8.) wylicz pozycję następnej osoby i (9.) oblicz jej pozycję na liście, ponieważ wskazany indeks może nie istnieć i wtedy należy zacząć wybierać od początku listy. Na koniec (11.) zwróć jedyną osobę na liście.

  Zadanie 3 (Liczby binarne)

  Ola uwielbia zabawy z liczbami. Wie także, że w systemie dwójkowym występują tylko dwie cyfry: zero i jedynka. Ola lubi powtarzające się układy elementów, więc wymyśliła następujące zadanie:

  Prosi mamę o podanie liczby dwójkowej i szuka najmniejszej liczby, jaką należy odjąć od podanej przez mamę, aby w wyniku powstała liczba, w której pierwsza cyfra jest jedynką, druga zerem, trzecia jedynką itd.

  Pomóż Oli i napisz funkcję ILEOD :liczba. Parametr :liczba jest słowem reprezentującym liczbę dodatnią w systemie dwójkowym. Wynikiem funkcji jest słowo reprezentujące najmniejszą liczbę binarną, jaką należy odjąć od parametru, aby otrzymać liczbę, w której naprzemiennie występują jedynki i zera. Długość parametru :liczba jest nie większa niż 30.

  ILEOD "101jest "0
  ILEOD "111jest "10
  ILEOD "1101jest "11

  Strategia

  Do rozwiązania tego zadania przydadzą się funkcje, które pozwolą przeliczyć liczbę w systemie binarnym na dziesiętny oraz odwrotnie. Następnie różnica liczby wejściowej oraz liczby, która ma naprzemiennie 0 i 1 w zapisie binarnym przeliczona na system binarny jest najmniejszą wartością, którą trzeba oddać.

  Poniższa funkcja ILEOD_na2 pozwala przeliczyć dowolną liczbę w systemie dziesiętnym na liczbę zapisaną binarnie.

  1. oto ILEOD_na2 :a
  2.   niech "p 1
  3.   dopóki [:p*2 <= :a][
  4.     niech "p :p*2
  5.   ]
  6.   niech "s "
  7.   dopóki [:p <> 0.5][
  8.     jeżeli (:p <= :a) [
  9.       niech "s (słowo :s "1)
  10.       niech "a :a - :p
  11.     ][
  12.       niech "s (słowo :s "0)
  13.     ]
  14.     niech "p :p/2
  15.   ]
  16.   wynik :s
  17. już

  W celu przeliczania liiczby binarnej na dziesiętną należy wywołać funkcję ILEOD_na10, która zwróci wartość zapisu binarnego w postaci dziesiętnej.

  1. oto ILEOD_na10 :s
  2.   niech "s wspak :s
  3.   niech "p 1
  4.   niech "a 0
  5.   powtórz (długość :s) [
  6.     jeśli (element npw :s = "1) [
  7.       niech "a :a + :p
  8.     ]
  9.     niech "p :p*2
  10.   ]
  11.   wynik :a
  12. już

  Z tak przygotowanymi funkcjami można przejść do napisania głównej funkcji ILEOD. Oto jej kod:

  1. oto ILEOD :liczba
  2.   niech "s "
  3.   powtórz (długość :liczba) [
  4.     niech "s nak (reszta npw 2) :s
  5.   ]
  6.   niech "a ILEOD_na10 :liczba
  7.   niech "b ILEOD_na10 :s
  8.   wynik ILEOD_na2 (:a - :b)
  9. już

  Na początku działania funkcji: (2. - 5.) wyznaczamy docelową liczbę binarną. Następnie przeliczamy (6.) liczbę wejściową oraz (7.) docelową na system dziesiętny. Dla takiej wartości jesteśmy w stanie wyznaczyć różnicę czyli to o ile będzie trzeba odjąć. Rzecz jasna musi być ona zapisana binarnie, więc (8.) przeliczamy na system binarny różnicę poprzednio przeliczonych wartości.

  Zadanie 4 (Latarnie)

  Na prostokątnym placu stoją w rzędach latarnie. Kuba ma rozstrzygnąć, pod którą latarnią jest najjaśniej. Liczba latarń w każdym rzędzie jest taka sama. Odległości pomiędzy sąsiednimi latarniami w rzędzie i pomiędzy rzędami są identyczne. Każda z latarń emituje światło o natężeniu określonym liczbą od 0 (nie świeci - zepsuła się lub nikt jej nie włączył) do 9.

  Latarnia oświetla miejsce, na którym stoi, a także miejsca pod ośmioma (lub mniej, jeśli znajduje się na krawędzi placu) latarniami, w następujący sposób:

  • miejsce, gdzie stoi latarnia, jest oświetlane przez nią z jasnością równą natężeniu światła tej latarni,
  • miejsca pod sąsiednimi latarniami w rzędzie, a także stojącymi na tych samych pozycjach w dwóch sąsiednich rzędach, są przez nią oświetlone z dwukrotnie mniejszą jasnością,
  • miejsca pod latarniami stojącymi najbliżej na skos od danej latarni (tj. znajdujące się w sąsiednich rzędach na pozycji różniącej się o jeden), są przez nią oświetlone z trzykrotnie mniejszą jasnością,
  • zaniedbujemy wpływ latarni na oświetlenie miejsc położonych dalej niż ww., pomijamy wysokość latarni.

  Wyznaczając jasność w danym miejscu sumujemy składowe jasności.

  Pomóż Kubie i napisz funkcję MAXJ :latarnie, której wynikiem jest dwuelementowa lista określająca numer rzędu i numer latarni, pod którą jest najjaśniej. Parametr :latarnie jest listą list opisujących kolejne rzędy. Każdy rząd opisany jest listą zawierającą jednocyfrowe liczby określające natężenie światła kolejnych latarń w tym rzędzie. Zakładamy, że dane są tak dobrane, że jest tylko jedna latarnia, pod którą jest najjaśniej. Liczby rzędów i latarń w rzędzie są dodatnie, nie większe niż 20.

  MAXJ [[1 2 3 2][0 0 1 2]]jest [1 3]
  MAXJ [[8 1 1][4 6 0][6 2 1]]jest [2 1]
  MAXJ [[1][6][3][5][3]]jest [3 1]

  Rozwiązanie