Strona główna » Poradniki » Logomocja » LOGIA » Logia 2011/12 Etap III
 

Logia 2011/12 Etap III

· Etap I · Etap II · Etap III ·
Oryginalna treść zadań jest dostępna pod oficjalnym adresem konkursu LOGIA

Zadanie 1 (Suma liczb)

Antek lubi dodawać liczby. Zuzia wymyśliła dla niego nowe zadanie. Powinien znaleźć najmniejszą liczbę całkowitą dodatnią, która nie jest sumą liczb znajdujących się na danej liście. Napisz funkcję SUM :liczby, której wynikiem jest szukana liczba. Parametr :liczby jest uporządkowaną listą liczb całkowitych dodatnich nie większych niż 1000 składającą się maksymalnie ze 100 liczb.

SUM [1 2 3 4 100]jest 11
SUM [1 1 2 3 5 18 21]jest 13

Strategia

Strategia rozwiązania zadania opiera się na tym, aby sprawdzać kolejną liczbę naturalną i jeśli jest możliwe jej zapisanie przy pomocy liczb na liście to należy zwiększyć liczbę i proces powtórzyć. W końcu jeśli natrafi się na liczbę, której nie można zapisać jako sumę liczb z listy to wystarczy ją zwrócić. Oczywiście należy pamiętać, że mając daną liczbę a należy odjąć jak największą wartość z listy i proces powtórzyć, aż do otrzymania 0 lub wyczerpania liczb na liście.

Czy da się zapisać?

Funkcja SUM_Ok przyjmuje dwa parametry: :liczby - lista liczb na liście oraz :n - jaką liczbę chcemy otrzymać jak sumę tych dwóch liczb. W pętli wybieramy kolejne wartości z listy i jeśli to możliwe to odejmujemy je od :n. Jeśli po odjęciu :n wynosi 0 to zwracamy prawdę. Będzie to oznaczało, że daną liczbę :n da się otrzymać jako sumę elementów z :liczby.

 1. oto SUM_Ok :liczby :n
 2.   powtórz (długość :liczby) [
 3.     niech "el element npw :liczby
 4.     jeśli (:el <= :n) [
 5.       niech "n :n - :el
 6.       jeśli (:n = 0) [
 7.         wynik "prawda
 8.       ]
 9.     ]
 10.   ]
 11.   wynik "fałsz
 12. już

Główna funkcja

Z kolei główna funkcja SUM rozpoczyna sprawdzanie od :n = 1. Następnie zmienia kolejność elementów listy tak, aby była posortowana malejąco i po znalezieniu odpowiedniej wartości zwraca wartość :n.

 1. oto SUM :liczby
 2.   niech "n 1
 3.   niech "liczby wspak :liczby
 4.   dopóki[Sum_Ok :liczby :n][
 5.     zwiększ "n
 6.   ]
 7.   wynik :n
 8. już

Zadanie 2 (Wieża)

Strzałki na rysunku 1 opisują możliwe kierunki ruchu wieży na planszy sześciokątnej.

Rysunek 1
Rysunek 2

Napisz funkcję POLE :n :ruchy, parametr :n - oznacza liczbę sześciokątów na jednym boku i może przyjmować wartości od 2 do 1000, parametr :ruchy jest poprawną listą ruchów wieży - pól, na których zatrzymuje się wieża. Pola są reprezentowane przez dwuelementową listę liczb czerwona czarna. Liczba czerwona określa numer kolumny, a liczba czarna numer wiersza (sposób numeracji wierszy zaznaczony jest na rysunku 2). Wynikiem funkcji jest pierwsze pole odwiedzone przez wieżę po raz drugi (wieża niekoniecznie musi się na nim zatrzymać). Jeśli żadne pole nie zostanie odwiedzone dwa razy wynikiem funkcji jest 0.

POLE 4 [[4 7] [5 6] [5 4] [7 2]]jest 0 (patrz rys. 3)
POLE 6 [[2 3] [5 6] [5 4] [1 4]]jest [3 4] (patrz rys. 4)
Rysunek 3
Rysunek 4

Strategia i Rozwiązanie

Zauważmy, że wszystkie punkty do których ma przechodzić wieża to w rzeczywistości proste odcinki. Z każdym przejściem wartości pozycji X i Y zmieniają się o tyle samo, więc możliwe jest wyznaczenie przesunięcia na podstawie punktu początkowego i końcowego. W tym celu wystarczy obliczyć o ile przesunąła się wieża w osi X i o ile w osi Y. Na podstawie takiej informacji można wyznaczyć ile kroków jest do wykonania, ponieważ maksymalna zmiana zarówno X i Y jest o 1.

Kiedy już wiemy jakie kroki są do wykonania oraz ile ich jest możemy zapisywać wszystkie kroki na liście. Wszystkie kroki, które już na tej liście występują mogą zostać zapisane do drugiej listy. W ten sposób wystarczy sprawdzić na koniec czy lista powtarzających ruchów jest pusta. Główna funkcja POLE ma następującą postać:

 1. oto POLE :n :ruchy
 2.   niech "poz pierw :ruchy
 3.   niech "listaRuchow (lista :poz)
 4.   niech "powtRuchy []
 5.   powtórz ((długość :ruchy) - 1) [
 6.     niech "el element (npw + 1) :ruchy
 7.     niech "zmiana :el - :poz
 8.     niech "zmiana (lista POLE_min pierw :zmiana
 9.                                   POLE_min ost :zmiana)
 10.     dopóki [:poz <> :el][
 11.       niech "poz :poz + :zmiana
 12.       jeżeli(numel :poz :listaRuchow) [
 13.         jeśli(numel :poz :powtRuchy = 0) [
 14.           niech "powtRuchy nak :poz :powtRuchy
 15.         ]
 16.       ][
 17.         niech "listaRuchow nak :poz :listaRuchow
 18.       ]
 19.     ]
 20.   ]
 21.   jeżeli (puste? :powtRuchy)[
 22.     wynik 0
 23.   ][
 24.     wynik :powtRuchy
 25.   ]
 26. już

Kolejno od początku: (2.) za pozycję początkową przyjmujemy pierwszy element z listy, (3.) od razu dołączamy go do listy, a (4.) listę powtórzonych ruchów pozostawiamy pustą. Potem (5.) dla każdego pola prócz pierwszego: (6.) pobierz nowe pole docelowe, (7.) oblicz zmianę pozycji współrzędnych i na tej podstawie (8.) przesunięcie. Do tego korzystamy z dodakowej funkcji. Potem (10.) dopókimy nie osiągniemy pola docelowego: (11.) przesuwamy się na pole obok i (12. - 20.) sprawdzamy gdzie przypisać aktualną pozycję tj. czy listy ruchów zrobionych czy dany ruch się powtórzył. Na koniec (22. - 26.) sprawdzamy czy lista powtórzonych ruchów jest pusta i zwracamy odpowiedni wynik.

Dodatkowa funkcja POLE_min pozwala obliczyć przesunięcie w osi X lub Y. Funkcja jest potrzebna, ponieważ długość przesunięcia dzielimy przez długość przesunięcia, a ta wartość może wynieść 0, więc pojawi się błąd związany z dzieleniem przez 0.

 1. oto POLE_min :a
 2.   jeżeli(:a = 0)[
 3.     wynik 0
 4.   ][
 5.     wynik :a/abs(:a)
 6.   ]
 7. już

Zadanie 3 (Kulki)

Ola przygotowuje dekoracje do ozdobienia klasy na dzień dziecka. Z kulek w kolorach czerwonym (r), zielonym (g), niebieskim (b) i żółtym (y) tworzy łańcuchy. Na spotkaniu klasowym ustalono, że dwie kulki w tym samym kolorze nie mogą występować obok siebie.

Pomóż Oli projektować łańcuchy i napisz funkcję KULKI :lk, której wynikiem jest posortowana lista słów reprezentujących łańcuchy, jakie można zbudować z wszystkich dostępnych kulek. Parametr :lk jest czteroelementową listą liczb określających odpowiednio liczbę kulek czerwonych, zielonych, niebieskich i żółtych. Maksymalna liczba wszystkich kulek wynosi 10.

KULKI [2 1 1 0]jest [brgr grbr rbgr rbrg rgbr rgrb]

Rozwiązanie

  Zadanie 4 (EURO)

  Jasio wygrał konkurs organizowany przez OEIiZK, w którym nagrodą jest zakwaterowanie razem z wybraną drużyną oraz bilety wstępu na mecze tej drużyny podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej. Drużyny rozgrywają mecze w różnych miastach, wybrały też bazy zakwaterowania niekoniecznie w miejscu rozgrywania meczy. Jasio chciałby jak najkrócej podróżować. Pomóż mu podjąć decyzję, której drużynie kibicować. Napisz funkcję EURO :bazy :mecze :czasy, której parametry oznaczają:

  • :bazy - lista baz drużyn, baza to dwuelementowa lista złożona z nazwy drużyny i nazwy miasta zakwaterowania,
  • :mecze - lista meczy do rozegrania, mecz to trójelementowa lista złożona z nazw drużyn rozgrywających mecz oraz nazwy miasta, w którym grają,
  • :czasy - lista połączeń pomiędzy miastami, połączenie to trójelementowa lista złożona z nazw miast oraz czasu podróży pomiędzy nimi.

  Wynikiem funkcji jest nazwa drużyny, której Jasio powinien kibicować. Jeśli jest kilka równorzędnych drużyn, wynikiem jest dowolna z nich. Zakładamy poprawność danych, czyli każda drużyna ma jedną bazę, rozgrywa co najmniej jeden mecz oraz istnieją połączenia pomiędzy bazami i miejscami rozgrywania meczy.

  EURO [[A M1][B M2][C M1][D M3]] [[A B M1][A C M1][A D M3][B C M1][B D M3] [C D M3]] [[M1 M2 1][M1 M3 5] [M2 M3 6]]jest D
  EURO [[D1 M1][D2 M2][D3 M3][D4 M4]] [[D1 D3 M5][D2 D4 M6][D1 D2 M5][D3 D4 M6] [D1 D4 M5][D2 D3 M6]] [[M1 M5 20][M1 M6 5][M2 M5 15][M2 M6 10][M3 M5 25] [M3 M6 20] [M4 M5 20][M4 M6 20]]jest D2

  Rozwiązanie