Strona główna » Poradniki » Logomocja » LOGIA » Logia 2008/09 - Etap II
 

Logia 2008/09 - Etap II

· Etap I · Etap II · Etap III ·
iOryginalna treść zadań jest dostępna pod oficjalnym adresem konkursu LOGIA

Zadanie 1 (czekoladka)

Harcerski szyfr Czekoladka polega na rysowaniu kolejnych zaszyfrowanych liter danego wyrazu. Aby zaszyfrować literę, rysujemy fragment ramki, w którym ta litera jest zapisana, zgodnie z rysunkami obok. Ponieważ w jednej ramce najczęściej znajdują się dwie litery, kropka pokazuje, czy mamy na myśli literę z lewej, czy z prawej strony. Dla liter T, U, W, Y i Z rysowanie kropki jest zbędne (choć nie jest błędem).

Tabelka szyfrowania

Zdefiniuj procedurę CZEKOLADKA :wyraz, której daną może być słowo utworzone z wielkich liter (wybranych spośród tych, które znajdują się na rysunkach powyżej), o długości od 2 do 30 znaków. Procedura tworzy na środku ekranu rysunek przedstawiający zaszyfrowany wyraz zgodnie z regułami szyfru Czekoladka.

Procedura przedstawia wyraz w postaci graficznej, zgodnie z następującymi zasadami:

 • szerokość rysunku przedstawiającego zaszyfrowany wyraz wynosi 700,
 • rysunki odpowiadające kolejnym szyfrowanym literom są tej samej wysokości,
 • szerokość odstępu pomiędzy zaszyfrowanymi literami wynosi 1/4 wysokości rysunku,
 • szerokość zaszyfrowanych liter od A do S jest dwa razy większa od ich wysokości,
 • średnica kropki rysowanej w ramkach wynosi 1/3 wysokości litery.

Rysunki poniżej przedstawiają efekt wywołania procedury Czekoladka:

LOGO
SZYBA
TRATWA

Wyliczanie wysokości

Zastanówmy się na początku nad problemem związanym z wyliczeniem wysokości rysunku. Otóż niektóre fragmenty wymagają dwa razy więcej szerokości niż inne. Z tego powodu należy wpierw sprawdzić ile jest takich przypadków. Chociaż nie jest to ujęte w zadaniu warto zauważyć, że litery U i Y wymagają na szerokość połowę wysokości. Z kolei litery T i W wymagają na szerokość tyle samo co np. litera A.

 1. oto CZEKOLADKA :wyraz
 2.   niech "dl długość :wyraz
 3.   powtórz (długość :wyraz) [
 4.     niech "el element npw :wyraz
 5.     jeśli (LUB (ascii(:el) <= ascii "s) (:el = "T) (:el = "W))[
 6.       niech "dl :dl + 1
 7.     ]
 8.     jeśli (LUB (:el = "U) (:el = "Y))[
 9.       niech "dl :dl - 1.5
 10.     ]
 11.   ]
 12.   niech "SZER 700
 13.   niech "h :SZER/(:dl + ((długość :wyraz) - 1)/4)
 14.   niech "h2 :h*pwk(2)
 15.   niech "h4 :h/pwk(2)

Na początku (2.) ilość szerokości to długość wyrazu. Dopiero potem (3. - 11.) wartość ta jest odpowiednio modyfikowana, aby niektóre litery miały podwójną szerokość, a inne tylko połowę. Następnie (13.) w celu wyliczenia wysokości należy szerokość obrazka podzielić przez wyliczoną ilość szerokości i zsumować z ilością odstępów. Łączną szerokość odstępów można policzyć pomniejszając o jeden liczbę liter, a następnie dzieląc na 4, ponieważ mają mieć szerokości tyle co ćwierć wysokości.

(16. - 19.) Następna część kodu polega na przesunięciu żółwia w miejsce rysowania, a następnie w pęli narysowaniu wszystkich kolejnych liter. W celu uproszczenia zapisu kodu wykorzystana została tutaj składnia wybierz i zadeklarowana została dodatkowa procedura CZEKOLADKA_prost, która zapewnia wygodny sposób rysowania prostokątów. (78. - 81.) Po narysowaniu litery należy zawsze przesunąć żółwia o odstęp w prawo.

 1.   pod
 2.   ws :h/2 pw 90
 3.   ws :SZER/2 lw 90
 4.   opu
 5.   powtórz (długość :wyraz)[
 6.     wybierz (element npw :wyraz)[
 7.       A [CZEKOLADKA_prost :h "0011 0]
 8.       B [CZEKOLADKA_prost :h "0011 1]
 9.       C [CZEKOLADKA_prost :h "1011 0]
 10.       D [CZEKOLADKA_prost :h "1011 1]
 11.       E [CZEKOLADKA_prost :h "1001 0]
 12.       F [CZEKOLADKA_prost :h "1001 1]
 13.       G [CZEKOLADKA_prost :h "0111 0]
 14.       H [CZEKOLADKA_prost :h "0111 1]
 15.       I [CZEKOLADKA_prost :h "1111 0]
 16.       J [CZEKOLADKA_prost :h "1111 1]
 17.       K [CZEKOLADKA_prost :h "1101 0]
 18.       L [CZEKOLADKA_prost :h "1101 1]
 19.       M [CZEKOLADKA_prost :h "0110 0]
 20.       N [CZEKOLADKA_prost :h "0110 1]
 21.       O [CZEKOLADKA_prost :h "1110 0]
 22.       P [CZEKOLADKA_prost :h "1110 1]
 23.       R [CZEKOLADKA_prost :h "1100 0]
 24.       S [CZEKOLADKA_prost :h "1100 1]
 25.       T [ pod
 26.               np :h pw 135
 27.               opu
 28.               np :h2 lw 90
 29.               np :h2 lw 45
 30.               pod
 31.               ws :h
 32.           ]
 33.       U [ pod
 34.               pw 90 np :h/2
 35.               lw 135
 36.               opu
 37.               np :h4 pw 90
 38.               np :h4 lw 45
 39.               pod
 40.               ws :h
 41.           ]
 42.       W [ opu
 43.               pw 45
 44.               np :h2 pw 90
 45.               np :h2 lw 135
 46.           ]
 47.       Y [ opu
 48.               pw 45 np :h4
 49.               lw 90 np :h4
 50.               pod
 51.               pw 45 ws :h
 52.               pw 90 np :h/2
 53.               lw 90
 54.           ]
 55.       Z [ pod
 56.               pw 90 np :h/2
 57.               lw 90 np :h/2
 58.               okrąg :h
 59.               ws :h/2 pw 90
 60.               np :h/2 lw 90
 61.           ]
 62.     ]
 63.     pod
 64.     pw 90 np :h/4
 65.     lw 90
 66.     opu
 67.   ]
 68. już

Prostokąty

W celu narysowania prostokątów procedura korzysta z procedury CZEKOLADKA_prost, która przyjmuje trzy argumenty: :h - aktualna wysokość elementów, :l - lista cyfr, które boki mają być widoczne (począwszy od lewego zgodnie ze wskazówkami zegara, 0 oznacza nie wyświetlaj, a 1 rysuj) oraz :k - określa po której stronie narysować kropkę (0 po lewej, 1 po prawej). Kod procedury wygląda następująco:

 1. oto CZEKOLADKA_prost :h :l :k
 2.   CZEKOLADKA_TEST (element 1 :l)
 3.   np :h pw 90
 4.   CZEKOLADKA_TEST (element 2 :l)
 5.   np :h*2 pw 90
 6.   CZEKOLADKA_TEST (element 3 :l)
 7.   np :h pw 90
 8.   CZEKOLADKA_TEST (element 4 :l)
 9.   np :h*2 pw 180
 10.   np :h*(:k + 0.5)
 11.   pod
 12.   lw 90 np :h/2
 13.   kropka :h/3
 14.   ws :h/2 pw 90
 15.   np :h*(1.5 - :k)
 16.   lw 90
 17.   opu
 18. już

Wykorzystana funkcja CZEKOLADKA_TEST ma za zadanie uprościć proces podnoszenia i opuszczania pisaka. Dla przekazanej wartości 0 podnosi pisak, a dla 1 go opuszcza.

 1. oto CZEKOLADKA_TEST :p
 2.   jeżeli(:p = 1)[
 3.     opu
 4.   ][
 5.     pod
 6.   ]
 7. już

Zadanie 2 (liczby pomiędzy pierwszymi)

Asia bada liczby pierwsze. Dowiedziała się, że jest ich bardzo dużo, ale na przykład zero i jedynka nie są liczbami pierwszymi. Pewnego dnia w encyklopedii znalazła następującą definicję: "Liczbami pomiędzy pierwszymi nazywamy liczby będące średnią arytmetyczną kolejnych dwóch liczb pierwszych większych od 2 (ang. interprime numbers). Pięć najmniejszych liczb pomiędzy pierwszymi to: 4, 6, 9, 12, 15.".

Pomóż Asi wyszukać liczby pomiędzy pierwszymi. Napisz funkcję LLPP :pocz :kon, która zliczy wszystkie liczby pomiędzy pierwszymi większe od :pocz i jednocześnie mniejsze od :kon. Parametr :pocz jest liczbą większą od zera, a parametr :kon jest liczbą mniejszą lub równą 10000.

LLPP 5 7jest 1 (bo 6 jest liczbą pomiędzy pierwszymi)
LLPP 7 16jest 3 (bo 9, 12 i 15 są liczbami pomiędzy pierwszymi)

Czy liczba pierwsza?

Poniżej został przedstawiony kod funkcji, która dla podanej liczby :a zwraca czy jest to liczba pierwsza. O działaniu tego algorytmu można poczytać w artykule o liczbach pierwszych.

 1. oto czyPierwsza? :a
 2.   jeśli (:a < 2) [wynik "fałsz]
 3.   niech "b 2
 4.   dopóki [:b <= pwk(:a)][
 5.     jeśli ((reszta :a :b) = 0) [
 6.       wynik "fałsz
 7.     ]
 8.     zwiększ "b
 9.   ]
 10.   wynik "prawda
 11. już

Ile liczb?

Wyszukiwanie kolejnych liczb pomiędzy pierwszymi będzie polegało na znalezieniu każdej kolejnej pary liczb pierwszych. Dodać do wyniku o ile znajduje się w zakresie. Warunkiem stopu będzie uzyskanie liczby, która jest większa od górnego zakresu przeszukiwania.

 1. oto LLPP :pocz :kon
 2.   niech "a 2
 3.   niech "b 3
 4.   niech "ile 0
 5.   dopóki["prawda][
 6.     niech "a :b
 7.     zwiększ "b
 8.     dopóki[nie czyPierwsza? :b][
 9.       zwiększ "b
 10.     ]
 11.     niech "k (:b + :a)/2
 12.     jeśli(:k > :kon)[
 13.       wynik :ile
 14.     ]
 15.     jeśli(:k >= :pocz)[
 16.       zwiększ "ile
 17.     ]
 18.   ]
 19. już

Do przechowywanie aktualnej pary liczb pierwszych będą służyć zmienne :a i :b. Ich początkowe wartości (2. - 3.) to 2 i 3. (4.) Wystąpienia kolejnych liczb pomiędzy pierwszymi będą zliczane w zmiennej :ile. (5.) W nieskończonej pętli każda kolejna iteracja zaczyna się od (6. - 10.) wyszukania nowej pary liczb pierwszych. Następnie (11.) wyliczeniu aktualnej wartości liczby specjalnej i (12. - 14.) jeśli wykracza poza zakres to należy zwrócić aktualny wynik. (15. - 17.) W przeciwnym wypadku jeśli liczba jest w zakresie to należy zwiększyć zmienną :ile.

Zadanie 3 (duże liczby)

Staś interesuje się dużymi liczbami. Zastanawiał się, czy jest możliwe, aby po pomnożeniu cyfr dużej liczby otrzymać liczbę pierwszą.

Pomóż Stasiowi rozwiązać ten problem. Napisz funkcję ICP :x, której daną :x jest niepuste słowo złożone wyłącznie z cyfr (maksymalnie 100 cyfr), a wynikiem wartość logiczna prawda, gdy iloczyn cyfr danej :x jest liczbą pierwszą, a fałsz, gdy iloczyn cyfr danej :x nie jest liczbą pierwszą.

ICP "121jest "prawda
ICP "999jest "fałsz

Rozwiązanie

Wyliczenie iloczynu wszystkich cyfr podanej liczby polega na wybieraniu ostatniej cyfry mnożeniu aktualnego iloczynu przez nią, a następnie usunięciu ostatniej cyfry. Ostateczny wynik można podać zwracając wynik funkcji czyPierwsza?, która została opisana w zadaniu 2. Kod przedstawia się następująco:

 1. oto ICP :x
 2.   niech "iloczyn 1
 3.   dopóki[:x > 0][
 4.     niech "suma :iloczyn * (reszta :x 10)
 5.     niech "x int(:x / 10)
 6.   ]
 7.   wynik czyPierwsza? :iloczyn
 8. już

Drugie rozwiązanie

Jak wiadomo liczba pierwsza to taka liczba, która w rozkładzie na czynniki pierwsze ma tylko dwa dzielniki: pierwszy to 1 oraz drugi to samą siebie. Przypuśćmy, że liczba a to iloczyn cyfr przekazanych do funkcji. Oznacza to, że każda cyfra to liczba z rozkładu a na czynniki pierwsze.