Strona główna » Algorytmy » Teoria Liczb » Liczby Harmoniczne
1n
 

Liczby Harmoniczne

Definicja

Liczby Harmoniczne są to sumy odwrotności pierwszych n liczb naturalnych. Wzór na n-tą liczbę harmoniczną ma postać:

Prosta Implementacja

Najprostsza funkcja wyliczająca n-tą liczbę Harmoniczną można zapisać przy pomocy pojedynczej pętli for. Należy oczywiście pamiętać, że kolejne ułamki muszą zostać dodane do zmiennej double:

 1. double harmoniczna(int n){
 2.   double w = 0;
 3.   for(int i = 1; i <= n; i++)
 4.     w+=1.0/i;
 5.   return w;
 6. }

(1.) Funkcja harmoniczna() wylicza dla podanego argumentu n wartość n-tej liczby harmonicznej. (2.) Zadeklarowanie zmiennej w. (3.) Wyliczanie kolejnych wyrazów sumy i (4.) ich dodanie do w. Na koniec (5.) program zwraca wartość zmiennej w.

Taka implementacja posiada znaczącą wadę - wszystkie wyliczone wartości mogą być obarczone błędem zaokrąglenia czego przyczyną jest przechowywanie danych. Przykładem, który ma wpływ na wynik jest np. ułamek .

Implementacja

Struktura

W przypadku liczb Harmonicznych lepszym pomysłem jest napisanie funkcji harmoniczna(), która zwróci ułamek. Oczywiście, aby to osiągnąć potrzebny będzie nowy typ danych. Każdy ułamek składa się z licznika i mianownika, dlatego zadeklarowana struktura będzie miała dwie zmienne typu int:

 1. struct ulamek {
 2.   int licznik;
 3.   int mianownik;
 4. };

Dodawanie ułamków

Następny krok polega na napisaniu dodatkowej funkcji, która pozwoli dodać dwa ułamki, ponieważ dla C++ jest to całkowicie nowy typ i nie potrafi takiej operacji wykonać. Dla ułatwienie można skorzystać z poniższego wzoru na dodawanie:

 1. ulamek dodajUlamki(ulamek a, ulamek b){
 2.   ulamek w = {a.licznik*b.mianownik + b.licznik*a.mianownik, a.mianownik*b.mianownik};
 3.   return w;
 4. }

(1.) Funkcja dodająca dwa ułamki przyjmie dwie zmienne a i b typu ulamek. Wynikiem będzie typ ulamek, który będzie wynikiem a + b. (2.) Do nowej zmiennej przypisz wynik a + b i (3.) zwróć nową zmienną.

Wyliczanie liczby Harmonicznej

Ze względu na nowy typ danych potrzebne są zmiany w oryginalnym kodzie funkcji harmoniczna():

 1. ulamek harmoniczna(int n){
 2.   ulamek w = {1, 1};
 3.   ulamek a = {1, 1};
 4.   for(int i = 2; i <= n; i++){
 5.     a.mianownik = i;
 6.     w = dodajUlamki(w, a);
 7.   }
 8.   return w;
 9. }

(1.) Funkcja harmoniczna() zwraca typ ulamek dla podanego argumentu n. Zadeklarowanie zmiennej (2.) w której będzie przechowywany wynik oraz (3.) ulamek, który w każdej pętli zmieniany i dodawany. (4.) Dla każdego składnika prócz pierwszego: (5.) utwórz i-ty ułamek i (6.) sumą zmiennych w i a dodaj do w. Na koniec (8.) zwróć wynik zmiennej w.

Wypisanie typu ulamek

W celu wykorzystania napisanego kodu potrzebna jest jeszcze funkcja, która wypisze wartości przechowywane w zmiennej typu ulamek. Jej postać może wyglądać następująco:

 1. void wypiszUlamek(ulamek a){
 2.   cout << a.licznik << "/" << a.mianownik << " = " << double(a.licznik) / a.mianownik << endl;
 3. }

(1.) Funkcja wypiszUlamek() przyjmuje jeden argument a na podstawie którego (2.) wypisany jest ułamek oraz jego wartość dziesiętna.

Testowanie funkcji

Pierwsze dziesięć liczb Harmonicznych wypisuje poniższa wartość main():

 1. int main () {
 2.   for(int i = 1; i <= 10; i++){
 3.     wypiszUlamek(harmoniczna(i));
 4.   }
 5.   system("pause");
 6.   return 0;
 7. }

Zadania

Zadanie 1

Napisz program na podstawie obecnego kodu źródłowego tak, aby spełniał poniższe punkty:

 1. Powinien wczytać liczbę n, która określi ile liczb Harmonicznych ma być wypisanych
 2. Ułamki w trakcie wykonywania programu powinny być skracane
 3. Wszystkie ułamki powinny być wypisywanie jako ułamki mieszane

Przykładowo dla argumentu n = 4 zostanie wypisane na konsoli:

 1. 1 = 1
 2. 1 1/2 = 1.5
 3. 1 5/6 = 1.83333
 4. 2 1/12 = 2.08333