Strona główna » Algorytmy » Szyfry » Szyfr Rozbieżny
 

Szyfr Rozbieżny

O szyfrze

Szyfrowanie

Szyfrowanie polega na rozłożeniu każdego słowa na dwa nowe słowa. Pierwszy wyraz składa się z liter rozkładanego słowa na pozycjach nieparzystych, a drugi wyraz to wszystkie pozostałe wyrazy. Dwa nowe wyrazy rozdzielamy znakiem spacji jak również wszystkie nowo powstałem pary w ten sposób otrzymujemy szyfrogram. Rozparzmy szyfrowanie na przykładowym wyrażeniu TAJNA INFORMACJA. Pierwszy wyraz to TAJNA: tworzymy pierwszy wyraz z liter na pozycjach nieparzystych TJA, a potem drugi z pozostałych liter AN. W ten sposób zaszyfrowany wyraz TAJNA to TJA AN, a INFORMACJA to IFRAJ NOMCA. Kompletny szyfrogram to połączenie wszystkich powstałych wyrażeń rozdzielając znakiem przerwy czyli TJA AN IFRAJ NOMCA.

Deszyfrowanie

Deszyfrowanie w szyfrze Rozbieżnym polega na braniu kolejnych dwóch par wyrazów tekstu zaszyfrowanego. Następnie w każdej parze bierzemy drugi wyraz i wstawiamy kolejne litery pomiędzy kolejne pary liter wyrazu pierwszego. Wszystkie rozszyfrowane wyrazy zapisujemy koło siebie i rozdzielamy spacją. W ten sposób otrzymujemy tekst jawny z szyfrogramu. Przykładowo weźmy NW OA IFRAJ NOMCA. Patrzymy na pierwszą parę wyrazów: NW OA, a następnie wstawiamy litery z drugiego wyrazu do pierwszego: NOWA (kursywą zostały zapisane znaki z drugiego wyrazu). To samo wykonujemy dla drugiej pary IFRAJ NOMCA to INFORMACJA. Odszyfrowane wyrazu zapisujemy koło siebie i otrzymujemy tekst jawny NOWA INFORMACJA.

Warto zauważyć

Dowolny wyraz (lub znak) długości jeden całkowicie psuje algorytm szyfrowania i deszyfrowania, dlatego należy takie elementy usunąć przed szyfrowaniem. Jedną z metod wykrywania pojedynczych znaków polega na obliczeniu różnicy długości pary wyrazów, ponieważ w każdej parze różnica między wyrazami zawsze wynosi 0 lub 1.

Implementacja

Założenia

Na wejściu otrzymamy tekst do zaszyfrowania. Zakładamy, że nie występują tam pojedyncze znaki. Na wyjście zostanie wypisany zaszyfrowany tekst.

 1. TEKST DO ZASZYFROWANIA

otrzymamy szyfrogram:

 1. TKT ES DO O ZSYRWNA AZFOAI

Szyfrowanie

Na początek wyliczamy długość tekstu wynikowego. Będziemy korzystać z tego, że między każdym wyrazem jest znak przerwy co oznacza, że długość tekstu wynikowego jest dłuższa o ilość spacji + 1.

 1. char* cipher(const char* txt){
 2.   int dl = strlen(txt) + 1;
 3.   for(int i = 0; txt[i]; i++)
 4.     if(txt[i]==' ')
 5.       dl++;
 6.   char* wynik = new char[dl+1];
 7.   int from = 0, to = 0, x = 0;

(2.) Ustalamy długość początkową tekstu jako długość tekstu jawnego. Dodajemy jeden, ponieważ za ostatnim wyrazem nie ma spacji. (3.) Sprawdzamy wszystkie znaki do zaszyfrowania i (4.) jeśli jest znakiem przerwy to (5.) zwiększamy długość tekstu wynikowego. (6.) Alokujemy pamięć pod tekst wynikowy. (7.) Deklarujemy zmienne pomocnicze: from - będzie wskazywać początek wyrazu, to - wskaże gdzie kończy się wyraz oraz x - będzie przechowywać, który znak wyniku aktualnie zapisujemy.

 1.   for(; txt[to-1];){
 2.     while(txt[to]!=' '&&txt[to]!='\0')
 3.       to++;
 4.     for(int j = from; j < to; j+=2)
 5.       wynik[x++]=txt[j];
 6.     wynik[x++]=' ';
 7.     for(int j = from + 1; j < to; j+=2)
 8.       wynik[x++]=txt[j];
 9.     wynik[x++]=' ';
 10.     from = to+1;
 11.     to = from;
 12.   }
 13.   wynik[dl+1]='\0';
 14.   return wynik;
 15. }

(8.) Rozpoczynamy przepisywanie tekstu, aż do znaku \0. (9.) Sprawdzamy gdzie kończy się wyraz, dlatego (10.) zwiększamy to, aż będzie wskazywać znak spacji, albo znak końca tablicy znaków. Następnie (11. - 12.) rozpoczynamy przepisywanie kolejnych znaków wyrazu o indeksach nieparzystych. Dopisujemy znak spacji. Potem (14. - 15.) robimy to samo dla pozostałych znaków. Ponownie dopisujemy znak spacji. Ostatnim krokiem iteracji jest zresetowanie pozycji wyrazu - ustawiamy (17.) zmienną from i (18.) to za znakiem spacji. (20.) Dopisujemy na końcu znak \0 i (21.) zwracamy wynik.

Deszyfrowanie

Podczas deszyfrowania wyliczamy na początek długość tekstu wynikowego. Korzystamy z tego, że w tekście jawnym powinno być dwa razy mniej znaków przerwy.

 1. char* decipher(const char* txt){
 2.   int dl = strlen(txt);
 3.   bool mode = false;
 4.   for(int i = 0; txt[i]; i++){
 5.     if(txt[i]==' '){
 6.       if(!mode){
 7.         dl--;
 8.       }
 9.       mode = !mode;
 10.     }
 11.   }
 12.   char* wynik = new char[dl+1];
 13.   int from = 0, to = 0, to2 = 0, x = 0;

(2.) Ustalamy długość tekstu wynikowego jako długość szyfrogramu. (3.) Deklarujemy zmienną mode, która pomoże nam określić czy mamy odjąć dany znak przerwy czy nie. (4.) Dla każdego znaku w szyfrogramie - (5.) jeśli jest znakiem spacji to (6.) sprawdzamy czy mamy (7.) zmniejszyć długość tekstu wynikowego. Następnie (9.) negujemy wartość zmiennej mode. W ten sposób otrzymujemy prawidłową długość tekstu wynikowego.

(12.) Alokujemy pamięć pod tekst wynikowy. (13.) Podczas deszyfrowania użyjemy następujących zmiennych from - początek pierwszego wyrazu w każdej parze, to - pozycja końca pierwszego wyrazu i początku drugiego, to2 - pozycja końca drugiego wyrazu oraz x - wskaże, który znak tekstu wynikowego aktualnie przepisujemy.

 1.   for(; x<dl;){
 2.     while(txt[to]!=' '&&txt[to]!='\0')
 3.       to++;
 4.     to2 = to + 2;
 5.     while(txt[to2]!=' '&&txt[to2]!='\0')
 6.       to2++;
 7.     for(int j = 0; from + j < to; j++)
 8.       wynik[x+2*j]=txt[from+j];
 9.     for(int j = 0; to + 1 + j < to2; j++)
 10.       wynik[x+2*j + 1]=txt[to+j+1];
 11.     x+=to-from + to2-to - 1;
 12.     wynik[x++]=' ';
 13.     from = to2+1;
 14.     to = from;
 15.   }
 16.   wynik[dl]='\0';
 17.   return wynik;
 18. }

(14.) Dopóki nie wyjdziemy poza zakres tekstu wynikowego: (15. - 16.) Ustalamy koniec wyrazu pierwszego. (17.) Drugi wyraz zaczyna się po znaku spacji, dlatego rozpoczynamy poszukiwanie końca wyrazu drugiego od pozycji to+2. (18. - 19.) Szukamy końca wyrazu drugiego. (20. - 21.) Przepisujemy wszystkie znaki z pierwszego wyrazu na odpowiednie pozycje. To samo (22. - 23.) robimy dla znaków wyrazu drugiego. (24.) Przesuwamy wskaźnik x za wszystkie dotąd zapisane znaki. (25.) Dopisujemy znak spacji. (26. - 27.) Resetujemy pozycję aktualnie odczytywanego wyrazu. (29.) Dopisujemy na końcu znak \0 i (30.) zwracamy wynik.

Testowanie funkcji

Funkcja main(), która przetestuje działanie programu wygląda następująco:

 1. int main () {
 2.   char* txt = new char[128];
 3.   cin.getline(txt, 128);
 4.   char* txtc = cipher(txt);
 5.   cout << txtc << endl;
 6.   char* txtd = decipher(txtc);
 7.   cout << txtd << endl;
 8.   delete txt, txtc, txtd;
 9.   system("pause");
 10.   return 0;
 11. }

Zadania

Zadanie 1

Zmodyfikuj działanie kodu źródłowego, aby jako pierwszy wyraz w zaszyfrowanym wyrażeniu były znaki o pozycjach parzystych, a potem wyraz ze znakami na pozycjach nieparzystych. Każda para zaszyfrowanego wyrazu powinna być zamieniona miejscami.

Przykładowo dla danych:

 1. DRUGA METODA SZYFROWANIA

otrzymujemy:

 1. RG DUA EOA MTD ZFOAI SYRWNA