Strona główna » Algorytmy » Szyfry » Quagmire III
 

Quagmire III

· Quagmire I · Quagmire II ·

Wstęp

Quagmire III to kolejna wersja szyfru podstawieniowego o tej samej nazwie. Tym razem do szyfrowania danych używa się tylko zaszyfrowanego alfabetu. Zastosowanie tej wariacji zapewnie to samo bezpieczeństwo co inne wariacje.

Opis Szyfrowania

Część procesu jedt identyczna jak w Quagmire I. W celu zaszyfrowania informacji przy pomocy szyfru Quagmire III należy wpierw określić hasło oraz słowo klucz. Hasło służy do utworzenia zaszyfrowanego alfabetu. W celu jego utworzenia należy ustalić hasło, a następnie zostawić tylko pierwsze wystąpienia każdej litery i uzupełnić nie wystepującymi znakami z alfabetu. Ostatecznie zaszyfrowany alfabet powinien mieć taką samą długość co przyjęty alfabet oraz powinien mieć wszystkie znaki różne. W tej wariacji tylko zaszyfrowany alfabet jest używany.

Następnie na podstawie słowa klucz tworzy się tabelką podstawień. W celu utworzenia takiej tabelki w pierwszym wierszu należy zapisać zaszyfrowany alfabet (po jednej literze w każdej kolumnie). Pod literą 'A' w pierszym wierszu należy zapisać pionowo słowo kluczowe. Każdy wiersz uzupełnia się literami alfabetu zaszyfrowanego poprzez zapisanie po lewej i po prawej znanej litery w wierszu odpowiedniego poprzednie i kolejne znaki, które są wybierane cyklicznie z zaszyfrowanego alfabetu.

W celu zaszyfrowania danych należy pogrupować litery po tyle znaków jaką długość ma słowo kluczowe. Następnie każdy kolejny znak jest zamieniany na podstawie tabeli podstawień. Litera c jest szukana w pierwszym wierszu tabeli, a następnie pobierany jest znak w tej samej kolumnie co został znaleziony znak, ale k pozycji dalej, gdzie k to numer znaku w grupie (indeksujemy od 0). Po zamianie wszystkich znaków otrzymujemy szyfrogram.

Przykład

Poniżej zostanie przedstawiony proces szyfrowania tekstu "TAJNAINFORMACJA" przy pomocy hasła "TAJNEHASLO" i słowem kluczowym "KLUCZ". Pierwszy etap polega na utworzeniu zaszyfrowanego alfabetu. W tym celu wpierw usuwamy powtarzające się litery (prócz pierwszego ich wystąpienia) i otrzymujemy "TAJNEHSLO", a następnie uzupełniamy przy pomocy liter alfabetu jawnego: "TAJNEHSLOBCDFIKMNPQRUVWXYZ".

Teraz można przejść do tworzenia tabeli. W pierwszy wiersz wpisany zostaje zaszyfrowany alfabet, a klucz zostanie zapisany w kolumnie pod literą 'A'. Następnie każdy wiersz zostaje uzupełniony zaszyfrowanym alfabetem tak, że na prawo są kolejne znaki, a na lewo poprzednie znaki, które są wybierane cyklicznie.

HASLOBCDEFGIJKMNPQRTUVWXYZ
JKMNPQRTUVWXYZHASLOBCDEFGI
SLOBCDEFGIJKMNPQRTUVWXYZHA
TUVWXYZHASLOBCDEFGIJKMNPQR
BCDEFGIJKMNPQRTUVWXYZHASLO
YZHASLOBCDEFGIJKMNPQRTUVWX

Tabela podstawień została utworzona. Przed rozpoczęciem szyfrowania warto pogrupować litery. W tym przypadku słowo klucz ma dokładnie 5 liter, więc po tyle samo znaków będzie mieć każda z grup.

TAJNAINFORMACJA

Pod literą 'T' w pierwszy wierszu znajduje się literka 'B'. Następna litera 'A' zostanie zastąpiona przez literę w tej samej kolumnie dwa wiersze niżej czyli 'L'. Poniżej została przedstawiona pełna lista zamian:

ZnakTAJNAINFORMACJA
W grupie123451234512345
SzyfrogramBLBUZXQSFPHLZQZ

Otrzymany szyfrogram to "BLBUZXQSFPHLZQZ".

Implementacja

Uzupełnianie alfabetu

Funkcja uzupelnijAlfabet() przyjmuje jeden argument a - hasło użyte do szyfrowania. Wynikiem działania funkcji jest zaszyfrowany alfabet.

Proces uzupełniania alfabet został podzielony na dwa etapy. (2. - 4.) W pierwszym przepisywane są kolejne znaki hasła pod warunkiem, że do tej pory taka litera nie została przepisana, a drugi etap polega na (5. - 7.) sprawdzeniu, których liter alfabetu brakuje.

C++
C#
 1. static string uzupelnijAlfabet(string a) {
 2.   string w = "";
 3.   for (int i = 0; i < a.Length; i++)
 4.     if (w.IndexOf(a[i]) == -1)
 5.       w += a[i];
 6.   for (char i = 'A'; i <= 'Z'; i++)
 7.     if (w.IndexOf(i) == -1)
 8.       w += i;
 9.   return w;
 10. }

Szyfrowanie danych

Tym razem nie będzie tworzona żadna tabela używana do szyfrowania. Zamiast tego w każdej iteracji na bieżąco będzie wyliczana odpowiednia litera. Ma to na celu zaoszczęzenie miejsca w pamięci. Do zaszyfrowania danych funkcja szyfruj() potrzebuje podania następujących argumentów: tekst - tekst jawny do zaszyfrowania, alfabet - zaszyfrowany alfabet utworzony z hasła, klucz - klucz użyty do szyfrowania. Przyjmuje się, że wyróżnionym znakiem jest znak 'A'.

C++
C#
 1. static string szyfruj(string tekst, string alfabet, string klucz) {
 2.   string w = "";
 3.   int n = klucz.Length;
 4.   int wyroznione = alfabet.IndexOf("A");
 5.   for (int i = 0; i < tekst.Length; i++) {
 6.     int pozycja = alfabet.IndexOf(tekst[i]);
 7.     int numer = alfabet.IndexOf(klucz[i % n]) - wyroznione;
 8.     w += alfabet[(pozycja + numer) % 26];
 9.   }
 10.   return w;
 11. }

(2.) Przygotuj zmienną pod wynik, (3.) pobierz długość klucza i (4.) sprawdź gdzie znajduje się wyróżniony znak. (Znak ten można zmienić). (5.) W pętli: (6.) znajdź pozycję znaku w alfabecie głównym, a potem (7.) sprawdź gdzie znak występuje w kolejnym wierszu szyfrującym wybieranym cyklicznie. Linijka ta zastępuje tworzenie tabeli szyfrujące, a (8.) w następnej obie pozycje są składane tak, aby otrzymać wartość pobieraną z tablicy szyfrujące. Na koniec (10.) zwrócony jest znaleziony szyfrogram.

Rozszyfrowanie danych

Funkcja rozszyfruj() działa analogicznie do funkcji szyfruj(). W tym przypadku została zamieniona kolejność wybierania z tabeli.

C++
C#
 1. static string rozszyfruj(string tekst, string alfabet, string klucz) {
 2.   string w = "";
 3.   int n = klucz.Length;
 4.   int wyroznione = alfabet.IndexOf("A");
 5.   for (int i = 0; i < tekst.Length; i++) {
 6.     int pozycja = alfabet.IndexOf(tekst[i]);
 7.     int numer = alfabet.IndexOf(klucz[i % n]) - wyroznione;
 8.     w += alfabet[(pozycja - numer + 26) % 26];
 9.   }
 10.   return w;
 11. }

Testowanie funkcji

Poprawność działania napisanych funkcji można przetestować przy pomocy poniżeszego fragmentu kodu, który pozwala na wczytanie danych od użytkownika.

C++
C#
 1. static void Main(string[] args) {
 2.   string haslo = "", klucz = "", tekst = "";
 3.   Console.Write("Podaj słowo szyfrujące: ");
 4.   haslo = Console.ReadLine();
 5.   string alfabet = uzupelnijAlfabet(haslo);
 6.   Console.Write("Podaj słowo klucz: ");
 7.   klucz = Console.ReadLine();
 8.   Console.Write("Podaj tekst do zaszyfrowania: ");
 9.   tekst = Console.ReadLine();
 10.   string szyfrogram = szyfruj(tekst, alfabet, klucz);
 11.   string tekstJawny = rozszyfruj(szyfrogram, alfabet, klucz);
 12.   Console.Write("\nSzyfrogram to: {0}\n", szyfrogram);
 13.   Console.Write("\nPo rozszyfrowaniu: {0}\n", tekstJawny);
 14.   Console.ReadKey();
 15. }