Strona główna » Algorytmy » Artykuły » Konsolowe Skalowanie
 

Konsolowe Skalowanie

Zadanie

Napisz program, który wczyta od użytkownika pewien wzór złożony z znaków alfanumerycznych oraz skalę s. Następnie wypisz na konsolę ten sam wzór zeskalowany o wczytaną wcześniej wartość. Wczytana wartość skalowanie może być dowolną liczbą rzeczywistą większą od 0.

Przykład

Przypuśćmy, że użytkownik wpisze następujący wzór:

 1. ab
 2. cd

Zadana skala wynosi 2, a więc wzór zostanie powiększony dokładnie 2 razy:

 1. aabb
 2. aabb
 3. ccdd
 4. ccdd

Analiza zadania

Do powiększania wzoru zostanie zastosowana technika najbliższego sąsiada. Metoda ta polega na kopiowaniu sąsiednich wartości w przypadku zwiększania, a jeśli wzór będzie zmniejszany to analogicznie pewne wartości zaczną znikać. W celu rozszerzenia / skrócenia linijki danych należy wyliczyć stosunek starej szerokości do nowej mn, a następnie dla każdej nowej pozycji pobrać wartość pod indeksem, który jest iloczynem aktualna pozycji oraz wyliczonej wartości mn.

Przykładowo rozszerzamy dwukrotnie linijkę ab. W tym celu wyliczamy nową szerokość czyli 4, a następnie przechodzimy do wyliczania wartości. Mnożnik mn wynosi 1/2=0.5. W tabelce zebrano potrzebne informacje:

Nowa pozycja0123
Wyliczona wartość00.511.5
Stara pozycja0011
Znakaabb

Wyliczonej wartości na podstawie indeksu nowej pozycji należy obciąć część ułamkową. Dzięki temu możliwe będzie pobranie wartości z starej linijki. Na koniec obliczona wartość wskazuje indeks pozycji do pobrania z danych.

Implementacja

Poniższa funkcja SkalujWzor() jest rozwiązaniem omawianego problemu. Przyjmuje ona tablicę łańcuchów znaku, gdzie przechowywany jest wzór oraz skalę - liczbę rzeczywistą.

 1. void SkalujWzor(vector<string> dane, double skala) {
 2.   int szer_glowna = dane[0].size();
 3.   int wys_glowna = dane.size();
 4.   double szer_nowa = szer_glowna * skala;
 5.   double wys_nowa = wys_glowna * skala;
 6.   for (int y = 0; y < wys_nowa; y++) {
 7.     double mn_y = wys_glowna / wys_nowa;
 8.     for (int x = 0; x < szer_nowa; x++) {
 9.       double mn_x = szer_glowna / szer_nowa;
 10.       cout << dane[(int)(y*mn_y)][(int)(x*mn_x)];
 11.     }
 12.     cout << endl;
 13.   }
 14. }

Na początku pobierana jest akualna szerokość oraz wysokość, a następnie wyliczana nowa szerokość i wysokość. Dla każdej nowej pozycji zeskalowanego obiektu: należy obliczyć, którą wartość należy przepisać z danych. Warto pamiętać, że interpolację przeprowadzamy zarówno wzdłuż szerokości jak i wysokości, a więc potrzebny jest inny mnożnik dla każdej współrzędnej. (W przypadku równomiernego skalowania i kwadratowego obrazka wystarczyłby jeden mnożnik.)

Testowanie funkcji

Test kodu można przeprowadzić używając poniższego fragmentu kodu, który wczyta potrzebne dane, a następnie wypisz wynik na ekran.

 1. int main() {
 2.   int w, h;
 3.   double skala;
 4.   cout << "Podaj rozmiar wzoru\n w x h = ";
 5.   cin >> w >> h;
 6.   cout << "Podaj wzor:" << endl;
 7.   vector<string> dane;
 8.   string line;
 9.   cin.ignore();
 10.   while (h > 0) {
 11.     getline(cin, line);
 12.     dane.push_back(line);
 13.     h--;
 14.   }
 15.   cout << "Podaj skale\n s = ";
 16.   cin >> skala;
 17.   SkalujWzor(dane, skala);
 18.   system("pause");
 19.   return 0;
 20. }