Strona główna » Algorytmy » Artykuły » Ilu Podwładnych?
 

Ilu Podwładnych?

Zadanie

W firmie każdy pracownik podlega kierownikowi prócz najwyższego kierownika (podlegającego sobie). Mając daną listę pracowników i ich kierowników określ ile każdy pracownik ma podwładnych. Zakładamy, że pracownicy mają przypisane id będące kolejnymi liczbami nieujemnymi.

Przykład

Przypuśćmy, że firma składa się z 7 osób i hierarchia pracowników przedstawia się następująco:

Hierarchia w firmie

Pomiędzy dwoma połączonymi pracownikami kierownikiem jest ten, który znajduje się wyżej na przedstawionym rysunku. Oznacza to, że (główny) kierownik 2 jest bezśporednim zwierzchnikiem 1, 3 oraz 4, ale właśsciwie podlegają mu wszyscy pracownicy (zgodnie z zadaniem nawet on sam). Do programu taka hierarchia zostałaby wprowadzona jako następujący zestaw danych:

 1. 0 3
 2. 1 2
 3. 2 2
 4. 3 2
 5. 4 2
 6. 5 1
 7. 6 3

Na podstawie tych danych należy określić, że pracownik 3 jest kierownikiem dwóch pracowników, ale, że pracownik 2 jest kierownikiem, aż 6 osób!

Algorytm

Istnieje wiele sposobów na rozwiązywani tego typu zadań. Najprostszy z nich polega najpierw na pogrupowaniu informacji, którzy pracownicy komu podlegają. Na koniec tej operacji powinniśmy otrzymać listę o takiej długości ilu jest pracowników i po i-tą pozycją znajdą się wszyscy podlegli bezpośrednio kierownikowi i.

Następnie potrzebna jest pusta tablica o n pozycjach, gdzie n oznacza ilość pracowników. Na początku wybieramy kierownika głównego, którego można poznać po tym, że jego id pokrywa się z id kierownika. Następnie dla każdego z jego bezpośrednio wywołujemy sprawdzenie ile oni mają podwładnych. Warunkiem stopu jest sytuacja, gdy dany pracownik nie jest czyimś zwierzchnikiem. Wtedy taka osoba jest liczona jako 1 dla kierownika. Z kolei taka osoba ma wpisane 0, że nikt jej nie podlega. Po zakończeniu rekurencji w tablicy zapisane są informacje ile każdy z pracowników ma podwładnych.

Implementacja

Przechowywanie danych

Na początku deklarowany jest obiekt pracownik, który może przechowywać zarówno id pracownika jak również id jego kierownika. W celu uproszczenia wczytywania dodatkowo zostało napisana funkcja tworząca instancję pracownika z zadanami danymi.

C++C#
Python
 1. class pracownik:
 2.   def __init__(self, id, kierownik):
 3.     self.id = id
 4.     self.kierownik = kierownik

Liczenie Podwładnych

Funkcja szukajPodwladnych() przeprowadza najpierw grupowanie osób. Podczas grupowania zostaje znaleziony kierownik i jego id zostaje przechowane jako punkt startowy do dalszych obliczeń. Po przygotowaniu listy można policzyć ilu jest podwładnych.

C++C#
Python
 1. def szukajPodwladnych(pracownicy, n):
 2.   lista = [[] for i in range(n)]
 3.   glowny = -1
 4.   for i in range(n):
 5.     if (pracownicy[i].id == pracownicy[i].kierownik):
 6.       glowny = i
 7.     else:
 8.       lista[pracownicy[i].kierownik].append(i)
 9.   dane = [0]*n
 10.   dane, dane[glowny] = policzPodwladnych(lista, dane, glowny)
 11.   return dane

Liczenie podwładnych przeprowadz funkcja policzPodwladnych(), która rekurencyjnie wyznacza ile osób ma podwładnych ma każda kolejna osoba. W każdym wywołaniu funkcja oblicza sumę podwładnych każdej osoby, której jest bezpośrednim kierownikiem. Oczywiście należy pamiętać, że każda osoba podwładna liczy się do sumy jako jej liczba podwładnych powiększona o 1 (o nią samą).

C++C#
Python
 1. def policzPodwladnych(lista, dane, teraz):
 2.   suma = 0;
 3.   for i in range(len(lista[teraz])):
 4.     dane, w = policzPodwladnych(lista, dane, lista[teraz][i])
 5.     suma += w + 1
 6.   dane[teraz] = suma
 7.   return dane, suma

Testowanie funkcji

Przedstawiony fragment kodu wczytuje od użytkownika szukane informacje, a następnie wyświetla w rosnącym porządku id pracownika w pierwszej kolumnie, a w drugiej liczbę mu podległych.

C++C#
Python
 1. n = int(input("Ilu jest pracowników?\n n = "))
 2. print("Podaj pracowników i ich kierowników:")
 3. pracownicy = []
 4. for i in range(n):
 5.   data = [int(x) for x in input().split()]
 6.   pracownicy.append(pracownik(data[0], data[1]))
 7. dane = szukajPodwladnych(pracownicy, n);
 8. for i in range(n):
 9.   print(str(i) + "\t" + str(dane[i]))
Zadania
Zadanie 1
Kod źródłowy Zadanie 1Kod źródłowy Zadanie 1Kod źródłowy Zadanie 1